upadlosc spolki

Jak ogłosić upadłość spółki?

Prowadzenie działalności gospodarczej może trwać przez długi okres, a istnienie firmy zależy od planów jej właścicieli lub udziałowców czy akcjonariuszy, a także utrzymywania odpowiedniej kondycji finansowej. Jeżeli zyskowność przedsięwzięcia okaże się niewystarczająca, jednym wyjściem może się okazać zakończenie jego istnienia. W przypadku spółek rejestrowanych w KRS wymaga to przejścia przez odpowiednią procedurę.

Kiedy powinno nastąpić ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z przepisami zakończenie istnienia spółki powinno nastąpić, gdy jej dalsze działanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Stanie się to w sytuacji, gdy wartość posiadanego majątku okazuje się mniejsza niż zaciągnięte zobowiązania, co sprawia, iż jedynym możliwym rozwiązaniem jest upadłość spółki. W Szczecinie pomoc w takich przypadkach zapewnia Kancelaria Wardyn. Procedurę upadłości można rozpocząć na wniosek udziałowca albo akcjonariusza, a w spółkach kapitałowych również członka władz np. rady nadzorczej. O upadłość może też wystąpić wierzyciel. Warunkiem rozpoczęcia postępowania jest utrata zdolności do regulowania zobowiązań przez okres dłuższy niż trzy miesiące, a ich kwota musi być większa niż 10% sumy bilansowej. Wniosek z załączoną dokumentacją potwierdzającą istnienie zadłużenia należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

Jakie są możliwości, jeżeli chodzi o postępowanie upadłościowe?

Istniejące regulacje dotyczące upadłości przedsiębiorstw dopuszczają przeprowadzenie upadłości likwidacyjnej, lecz też zawarcie ugody z wierzycielami, o ile będzie to dopuszczalne i znajdzie ekonomiczne uzasadnienie. Warto pamiętać, że naczelną zasadą dla składu orzekającego jest zawsze możliwość jak najlepszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Do restrukturyzacji może więc dojść, jeśli zwiększy ona szansę na odzyskanie należności albo pozwoli na uzyskanie przez zainteresowanych większych kwot. Warto pamiętać, że dla uproszczenia postępowania możliwe jest również przeprowadzenie przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-packu, co przyspiesza cały proces. Opcja ta zakłada sprzedaż części lub całości firmy wybranemu inwestorowi. Firmą, która pomaga w przejściu przez proces upadłości, jest Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Wyceny Wardyn ze Szczecina.