Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Oprócz emocjonalnego obciążenia, proces ten wymaga również odpowiedniego przygotowania dokumentów prawnych. Jednym z nich jest pozew rozwodowy. Poniżej znajduje się przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć, jak napisać pozew rozwodowy.

Co to jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to dokument prawny, który jednostronnie składa jeden z małżonków, który chce zakończyć związek małżeński na drodze sądowej. W Polsce, przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa.
Rodzaje rozwodów

Wśród rozwodów można wyróżnić dwa typy:

Rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego z małżonków lub obojga. W takim przypadku sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński na korzyść poszkodowanej osoby.

Rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) – w tym przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód musi mieć formę pisemną i zawierać kolejno:

  • Datę złożenia pozwu oraz adres właściwego sądu okręgowego.
  • Dane powoda (powódki) oraz pozwanego (pozwanej): imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL.
  • Tytuł pozwu (pozew o rozwód bez orzekania o winie, pozew o rozwód z orzeczeniem o winie).
  • Wskazanie żądania – w tej części oprócz wskazania winnego rozpadu małżeństwa, powód może również wnioskować o nieorzekanie o warunkach korzystania ze wspólnej nieruchomości czy o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego. W przypadku nieokreślenia powyższych kwestii sąd będzie rozstrzygał je samodzielnie.
  • W pozwie można określić, kto ma pokryć koszty procesu.
  • W pozwie należy napisać uzasadnienie wniosku – wskazanie, dlaczego małżeństwo się rozpadło, dowody na poparcie tej tezy.
  • Wskazanie świadków w sprawie.
  • Jeżeli strony posiadają niepełnoletnie dzieci, w pozwie należy wskazać wysokość alimentów i kwestię kontaktów z dziećmi.
  • Jeżeli w wyniku rozwodu dojdzie do podziału majątku, w pozwie należy wskazać, co należy do stron, aby uprościć sądowi podział majątku.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy składa się w Sądzie Okręgowym (wydział rodzinny lub cywilny) właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że nadal mieszka pod tym adresem któryś z małżonków. W innym przypadku właściwym sądem będzie sąd w miejscu zamieszkania powoda, a w dalszej kolejności – pozwanego małżonka.

Ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego?

Złożenie pozwu rozwodowego to stała i jednorazowo płatna kwota 600 zł. W przypadku złej sytuacji finansowej można wnioskować o zwolnienie z opłat sądowych.

Podsumowanie

Rozwód to trudny proces, zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. Pozew rozwodowy jest kluczowym dokumentem, który inicjuje ten proces. W zależności od sytuacji, możesz zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie lub bez niej. Pamiętaj, że pozew musi być dobrze przygotowany i zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe, uzasadnienie rozwodu, informacje o dzieciach i majątku, a także propozycje dotyczące kosztów procesu.

Pozew składa się w odpowiednim sądzie okręgowym, a opłata za jego złożenie wynosi 600 zł. Jeśli masz trudności finansowe, możesz ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych.