przeglad budynku

Kto jest uprawniony do prowadzenia przeglądów budowlanych?

Obowiązek wykonywania okresowych przeglądów budowlanych wynika z przepisów prawa budowlanego. Właściciele i zarządcy eksploatowanych budynków powinni pamiętać o wykonywaniu przeglądów rocznych i 5-letnich, nie tylko z uwagi na przepisy prawa, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców i użytkowników tych budynków. Z każdego przeglądu powinien być sporządzony protokół. Sprawdź, kto jest uprawniony do jego sporządzenia!

Kto może wykonać przegląd budowlany?

Jak już zostało na wstępie wspomniane, zlecenie okresowego przeglądu budowlanego należy do obowiązku właściciela lub zarządcy budynku. Jednak samo przeprowadzenie przeglądu oraz sporządzenie z niego protokołu należy do osób mających stosowne uprawnienia w odpowiedniej specjalności. Artykuł 62 ust.4 Prawa Budowlanego mówi wyraźnie, że przegląd budynku musi być przeprowadzony przez osoby o odpowiednich uprawnienia do zakresu kontroli, jaką przeprowadzają.

I tak kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych lub  gazowych, mogą przeprowadzać osoby, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych lub gazowych. Z kolei kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub też odpowiednie uprawnienia budowlane. Mowa tutaj o grawitacyjnych przewodach wentylacyjnych, spalinowych oraz dymowych. Z kolei przegląd wentylacji mechanicznej wymaga posiadania stosownych uprawnień do tego typu urządzeń.

Konieczność sporządzenia protokołu przez osobę uprawnioną

Z każdej okresowej kontroli budowlanej musi być sporządzony protokół. Stworzone przez naszych specjalistów protokoły z przeglądów zawierają bogatą dokumentację fotograficzną wraz z opisami uszkodzeń, a także sposobami ich naprawy – zauważa w rozmowie ekspert z firmy IMPACT z Gdańska.

Takie protokoły pozwalają uzyskać wiedzę o stanie faktycznym budynku i eliminację wykrytych zaniedbań i usterek. W przypadku wykrycia uszkodzeń właściciel lub zarządca jest obowiązany do ich naprawy, lub usunięcia. Wszystkie protokoły z przeprowadzonych przeglądów budowlanych powinny być przechowywane wraz z całą dokumentacją budynku. Jeżeli właściciel lub zarządca nie wykonuje okresowych przeglądów budynków, wówczas nadzór budowlany może nałożyć na niego karę grzywny w postaci mandatu karnego, dlatego warto zadbać o okresowe kontrole. Posiadania aktualnego przeglądu wymagają zawsze ubezpieczyciele danej nieruchomości. Brak ważnego przeglądu danego obiektu będzie argumentem ze strony ubezpieczyciela do niewypłacania ewentualnego odszkodowania z tytułu szkody.