Co należy wiedzieć o ustaleniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie?

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód dotyczy zakończenia relacji między byłymi partnerami. Dziecko powinno utrzymywać kontakt zarówno z matką, jak i z ojcem, niezależnie od ewentualnych konfliktów i nieporozumień powstających między nimi. Szczególnie istotne wydaje się spełnienie tego obowiązku w okresie dojrzewania, kiedy dziecko potrzebuje największego wsparcia. 

Wyrok rozwodowy stwierdza całkowity i zupełny rozkład pożycia, ale Sąd może rozstrzygnąć także o: wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sposobie kontaktowania się z dzieckiem, kwocie alimentów, podziale majątku wspólnego oraz o korzystaniu ze wspólnego mieszkania.

Co oznaczają kontakty z dzieckiem?

Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki między rodzicami a dzieckiem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 113 stanowi, że: „rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Zakres pojęcia kontaktu jest otwarty. To nie tylko przebywanie z dzieckiem, odwiedziny i spotkania, ale też używanie środków komunikacji takich jak np. telefon, internet. Kontakty zdalne jednak nie zastępują spotkań tradycyjnych, a są jedynie ich uzupełnieniem. W prawie rodzinnym i opiekuńczym funkcjonuje zasada dobra dziecka. Oznacza to, że nadrzędne jest uwzględnienie jego potrzeb, wartości duchowych, materialnych i intelektualnych, a władza rodzicielska powinna odpowiadać interesom dziecka.

Kontakty z dzieckiem to nie to samo co władza rodzicielska

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie musi wpływać na utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Podczas rozwodu sąd niekoniecznie ogranicza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, często zostaje ona pozostawiona w pełni dla biologicznej matki i ojca dziecka. Należy zauważyć, że kontakt z dzieckiem jest prawem rodziców, nawet gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Całkowite pozbawienie kontaktów jest raczej wyjątkiem stosowanym w sytuacji, gdy kontakt zagraża zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu lub wpływa demoralizująco na dziecko. W takim wypadku zakazuje się osobistej styczności lub zezwala na kontakt wyłącznie w obecności wyznaczonej osoby trzeciej.

W jaki sposób dokonywane jest ustalenie kontaktów?

Najprostszym wariantem jest porozumienie małżonków. W takim wypadku sąd nie orzeka o kontaktach na zgodny wniosek stron lub rozstrzyga  o nich, ale nie ingeruje w sposób wykonywania.

Jeżeli brakuje wspólnej wizji, należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Powinien to być sąd właściwy według miejsca zamieszkania dziecka.

W sytuacjach ekstremalnych, polegających na przekroczeniu norm zachowań, zagrożeniu bezpieczeństwa lub działaniu w sposób sprzeczny z dobrem dziecka, kontakt można zakazać lub ograniczyć. Jednocześnie niedopuszczalne jest odseparowanie dziecka, manipulowanie nim lub stosowanie go jako karty przetargowej. Jeżeli wyrok jest środkiem, który nie zdyscyplinował rodziców do sprawiedliwego podziału kontaktów – wyznacza się kuratora, który nadzoruje wykonywane obowiązki.

Zobacz także: https://glamstyle.pl/rozwod-bez-orzekania-o-winie-jak-wyglada/

Jakie elementy zawiera wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim?

Wniosek powinien wskazywać sposób realizowania kontaktów, np. przez: wizyty w określone weekendy, święta, ferie i wakacje. Może doprecyzować okoliczności i wskazać dokładny sposób odebrania i odprowadzenia dziecka lub przedziały czasowe na kontakty telefoniczne. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w którym wnioskodawca opisuje, dlaczego domaga się ustalenia kontaktów z dziećmi. Sposób kontaktu powinien odpowiadać na potrzeby dziecka, ale nie może być sprzeczny z możliwościami rodziców.

Dowiedz się więcej o prawie rodzinnym na kancelariasprawyrodzinne.pl